Couponbericht

Alle Obligaties dragen met ingang van de Uitgiftedatum rente over hun uitstaande Hoofdsom, zulks tegen een rentevoet van 7.00% per jaar (de “Rente”).

De Rente wordt per kalenderhalfjaar achteraf betaalbaar gesteld en wel op de zevende (7e ) werkdag na respectievelijk 30 juni en 31 december, voor het eerst op 12 januari 2016, met dien verstande dat indien een Rentebetalingsdatum in enig jaar niet op een Werkdag valt, de alsdan verschuldigde Rente wordt betaald op de eerstvolgende Werkdag. In een dergelijk geval zal de Uitgevende Instelling geen Rente of enige andere vergoeding zijn verschuldigd in verband met deze uitgestelde betaling.

De Obligaties houden op Rente te dragen met ingang van de Aflossingsdatum, zoals beschreven in artikel 6 van de Obligatievoorwaarden.

De couponbetaling zal in 2017 op 10 januari 2017 en op 11 juli 2017 plaatsvinden.