Profiel

Introductie CE Credit Management III B.V. richt zich op het beheer en de uitwinning van debiteurenportefeuilles, bestaande uit een groot aantal individuele vorderingen. Een vordering ontstaat op het moment dat een consument de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt. Deze consument wordt dan debiteur genoemd. Voor een onderneming brengt het verkopen op rekening aan consumenten, anders dan bij directe betaling, risico’s met zich mee. Immers, zij weet niet zeker of de debiteur wel daadwerkelijk op tijd tot betaling over gaat of kán gaan. Wanneer een debiteur niet binnen de afgesproken termijn betaalt zijn er verschillende manieren voorhanden om de betaling alsnog tot stand te brengen. Deze vervolgstap vindt plaats via zogenaamde minnelijke en eventueel gerechtelijke incasso. Veel bedrijven die een dienst of product leveren en een betalingstermijn hanteren, zoals energieleveranciers, telecommaatschappijen en sportverenigingen, zijn minder goed ingericht om minnelijke en/of gerechtelijke incasso uit te voeren.

In plaats daarvan verkopen zij vorderingen gebundeld, in de vorm van een debiteurenportefeuille, aan partijen die hierin gespecialiseerd zijn. Zij geven hierdoor (een deel van) hun marge op, die ten goede komt aan de partij die deze vorderingen succesvol weet uit te winnen. In feite verschaft de beheerder van deze debiteurenportefeuilles liquiditeit aan de onderneming die de vordering verkoopt.

Voor de uitwinning van de aangekochte debiteurenportefeuilles maakt CE Credit Management III B.V. op haar beurt gebruik van een zeer ervaren, grote marktpartij (de Servicer). Deze partij opereert op basis van een Service Level Agreement (SLA). Dit is een serviceovereenkomst met afspraken op grond waarvan de Servicer belast is met de selectie, uitwinning en de mogelijke aankoop, verkoop van en aan derden van debiteurenportefeuilles (danwel gedeelten daarvan). Als specialist in het aankopen en uitwinnen van vorderingen, adviseert de Servicer welke debiteurenportefeuilles kunnen worden aangekocht door CE Credit Management III B.V. Daarnaast adviseert deze partij over de korting die hierover kan worden berekend. De Servicer kan hierbij steunen op een unieke database met informatie over het koop- en betalingsgedrag van Nederlandse consumenten.

De onderscheidende positie van de Servicer wordt versterkt door in eigen beheer ontwikkelde IT-systemen waarmee creditmanagementdiensten bijna volledig geautomatiseerd worden uitgevoerd. Onderliggend aan deze diensten heeft de Servicer een unieke database, met daarin 7,7 miljoen huishoudens en ruim 6 miljoen betalingservaringen van consumenten. Deze database groeit dagelijks en speelt een belangrijke rol bij het geven van kredietinformatie en het uitvoeren van creditchecks ten behoeve van de kredietwaardigheid en fraudepreventie.

Doordat de Servicer de betalingsmoraliteit van haar toekomstige debiteuren vooraf in kaart heeft gebracht, kan zij met grote mate van nauwkeurigheid een inschatting maken van het percentage van de vorderingen dat succesvol kan worden uitgewonnen.

Management

Het management van CE Credit Management III B.V. wordt gevoerd door de heer R.H.H. (Ron) Klaassen, vanuit de Stichting CE Credit Management III. Met ruim 20 jaar IT-ervaring binnen de financiële sector heeft Ron Klaassen expertise opgebouwd op het gebied van informatieanalyse en (technisch) projectmanagement. In 2004 trad hij in dienst bij Credit Exchange B.V. en in 2007 werd hij benoemd tot directeur. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van de IT en datasystemen, het stroomlijnen en bundelen van informatie en de aansturing van het team van softwareontwikkelaars. Het succes van Credit Exchange is mede te danken aan de kracht van haar IT en datasystemen. Deze onderdelen gaan de komende jaren een steeds prominentere rol spelen. Begin 2012 trad Ron Klaassen af bij Credit Exchange B.V.